Veikla » Veiklos dokumentai

Darbo tvarkos taisyklės

Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas

Mokyklos bendradarbiavimo su mokinių (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 

Pailgintos dienos veiklos tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 

Budėjimo tvarkos aprašas

Mokyklos vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pedagoginio darbo priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio  ugdymo vaikų pasiekimųvertinimo  tvarkos aprašas

Priešmokyklinio  ugdymo vaikų pasiekimųvertinimo  tvarkos aprašas

Socialinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos  darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai  besielgiantiems  mokiniams tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas 

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas