NUOTOLINIO MOKYMO PLANAS


KLAIPĖDOS R. ŠIŪPARIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės/Veiklos Laikas Atsakingas

1.

 

Sudaryti darbo grupę ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu

 

2020 m. kovo 16 d. Direktorius
2.

 

Mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo parengimas

2020 m. kovo 16-17 d. Direktorius
3.

 

Nuotolinio mokymo aplinkos įvertinimas mokykloje

 

2020 m. kovo 16-17 d.

IKT koordinatorius

Direktorius

4.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų IKT įsivertinimas

2020 m. kovo 17-20 d.

 

IKT koordinatorius

Direktorius

 

5.

 

Mokinių internetinių prieigų galimybių įvertinimas

 

2020 m. kovo 17-20 d.

 

Klasių vadovai

Direktorius

6.

 

Bendruomenės (mokiniai, mokytojai, tėvai/ globėjai) informavimas mokyklos svetainėje ir el. dienyne apie nuotolinio mokymo organizavimą

2020 m. kovo 25 d.

Direktorius

IKT koordinatorius

7.

 

Mokytojų planų, priemonių įvertinimas, virtualių aplinkų derinimas

2020 m. kovo 27 d. Direktorius

 

8.

 

Tvarkaraščių derinimas

 

2020 m. kovo 27 d.

 

Direktorius

9.

 

„TAMO“ naudotojų prisijungimų patikrinimas, patikslinimas

2020 m. kovo 27 d. IKT koordinatorius
10.

 

Webinarai apie nuotolinį mokymą(si) „EDUKA klasė“, „EMA pamokos“  ir kt.

2020 m. kovo 16-27 d.

 

Mokytojai

Direktorius

11.
Nuotolinio mokymo aptarimai el. dienyne ir vaizdo skambučiais
Kartą per savaitę

 

Direktorius

Mokytojai

 

12.


El. dienyne „TAMO“ duomenų pildymo stebėsena

 

Kartą per savaitę

 

Direktorius

13.

 

Ataskaitų ir informacijos rengimas kitoms institucijoms

Pagal poreikį Direktorius