Mokėjimo mokytis kompetencija » Kaip suprantamas mokėjimas mokytis

 

 

 

   

 

Mokymosi mokytis svarbos suvokimas, teigiamos nuostatos.

   Mokymosi uždavinių iškėlimas.

   Strategijų mokymosi tikslams įgyvendinti numatymas.

   Mokymosi organizavimas:

   Laiko planavimas,

   Tinkamas mokymosi vietos parengimas

   Reikalingų mokymosi šaltinių paieška,

   Veiksmingų strategijų taikymas.

Mokymosi analizė, refleksija.

Tolesnio mokymosi planavimas.

Kaip mokiniams padėti išmokti mokytis?

Kad mokiniai sėkmingai ugdytųsi mokėjimo mokytis kompetenciją, jie turi turėti galimybių:

kalbėtis su mokytoju ir draugais apie mokymosi uždavinių aktualumą, prasmingumą, galimybę įgytą patirtį pritaikyti kituose kontekstuose;
mokytis kelti individualius mokymosi uždavinius ir juos aptarti su kitais;
aptarti su kitais savo veiklos planus;
pradėdami mokytis naujų dalykų drauge su kitais išsiaiškinti jau turimą patirtį;
aptarti klaidingus įsitikinimus ir juos koreguoti;
kalbėtis su kitais apie naujai įgyjamą patirtį, žinias, kad galėtų kontroliuoti savo supratimą;
taikyti įvairias mokymosi strategijas ir metodus, kad išsiaiškintų jų tinkamumą;
įvairiais būdais apmąstyti ir vertinti savo ir kitų mokymosi veiklą bei rezultatus;
patirti sėkmę.

Iš ko pamatysime, kad mokiniai moka mokytis?

Kad mokiniai jau yra išsiugdę mokėjimo mokytis kompetenciją, matysime iš to, kad jie:

mokosi noriai, pasitiki savo jėgomis;
išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius;
pasirenka tinkamas mokymosi strategijas ir priemones;
tikslingai planuoja mokymosi laiką;
objektyviai vertina mokymosi pažangą;
numato tolesnius mokymosi žingsnius.

 

UPC ir Iqesonline informacija