Darbo pasiūlymai

Reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas dirbti nuo 2019 m. sausio 2 d. 

Reikalavimai:

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas (gali būti aukštesnysis) ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;

mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;

bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir jų tėveliais;

gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;

gebėjimas rengti individualias vaikų ugdymo(si) programas;

gebėjimas vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą;

gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje, teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;

informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;

gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, konstruktyviai spręsti problemas, inicijuoti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Privalumai:

darbo patirtis su ikimokyklinio amžiaus vaikais;

gebėjimas bendrauti užsienio (rusų) kalba. (Turime ir rusakalbių vaikų.) 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją; 

6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (neprivaloma).

Dokumentus el. paštu siupariumdc@gmail.com iki 2018-12-27, 09:00 val. 

Kandidato atranka vyks 2018-12-27, 10:00 val.

Pasiteiravimui tel. 8 46) 446 349, 8 682 60409
 

(Atnaujinta 2018-12-14)